Telefono: 0490996900 Fax: 0498791700 __ pdic845007@istruzione.it __ via V. Bachelet, 12 35020 Saonara (Padova) Italy

Textbooks for secondary schools with Crimean Tatar language 5th grade

Textbooks for secondary schools with Crimean Tatar language 5th grade

B. (2018) "I explore the world" textbook of the integrated course for the 1st grade of general secondary education (in 2 parts) Grushchinskaya, IV; Cunning, Z. M .; Drobiazko, II (2018) "I explore the world" textbook of the integrated course for the 1st grade of general secondary education (in 2 parts) Ishchenko, OL; Vashchenko, OM; Romanenko, LV; Tick, OM (2018) "I explore the world" textbook of the integrated course for the 1st grade of general secondary education (in 2 parts) Taglina, OV; Ivanova, G. Zh. (2018) "I explore the world" textbook of the integrated course for the 1st grade of general secondary education (in 2 parts) Vorontsova, TV; Ponomarenko, VS; Khomich, OL; Garbuzyuk, IV; Andruk, N. W .; Vasilenko, KS (2018) "I explore the world" textbook of the integrated course for the 1st grade of general secondary education (in 2 parts) Bolshakova, IO; Pristinskaya, MS (2018) "I explore the world" textbook of the integrated course for the 1st grade of general secondary education (in 2 parts) Zharkova, II; Swordsman, L.A. (2018) "I explore the world" textbook of the integrated course for the 1st grade of general secondary education (in 2 parts) Vashulenko, MS; Bevz, V. G .; Jeresko, TP; Trofimova, OG (2018)

Art

"Art" textbook of the integrated course for 1 class of general secondary education institutions Ruble, T. Ye; Shcheglova, TL; Honey, IL (2018) "Art" textbook of the integrated course for the 1st grade of general secondary education institutions Kondratova, LG (2018) "Art" textbook of an integrated course for 1 class of general secondary education institutions Masol, LM; Gaidamaka, O. W .; Kolotilo, OM (2018) "Art" textbook of the integrated course for the 1st grade of general secondary education institutions Lemesheva, NA (2018) https://123helpme.me/write-my-lab-report/ "Art" textbook of the integrated course for the 1st grade of general secondary education institutions Lobova, OV (2018) "Art" textbook of the integrated course for the 1st grade of general secondary education Kalinichenko, OV; Aristova, LS (2018)

Languages ​​of national minorities

"Polish language" textbook for 1st grade secondary schools with Ukrainian language of instruction Wojciech, OA; Buchatska, T. G. (2018) "Bulgarian language" textbook for 1st grade secondary schools with Ukrainian language of instruction Terzi, VM (2018) "Gagauz language" textbook for 1st grade secondary schools with Ukrainian language of instruction Kulaksiz, OS; Arnaut, F. I .; Buchatska, TG; Dimova, VM (2018) "Modern Greek" textbook for 1st grade secondary schools with instruction in Ukrainian Kior, TM; Nikishova, VV; Pie, OO (2018) "Hebrew" textbook for 1st grade secondary schools with instruction in Ukrainian Thales, I. Yu.; Bakulina, NV (2018) "Russian language" textbook for 1st grade secondary schools with Ukrainian language of instruction Samonova, OI; Gorobets, Yu. O. (2018) "Russian language" textbook for 1st grade secondary schools with Ukrainian language of instruction Verbetska, OV; Kuptsova, LG (2018)

English

"English language" textbook for the 1st grade of general secondary education (with audio) Budna, TB (2018) "English" textbook for 1st grade secondary schools (with audio) Mitchell, H. K .; (2018) "English" textbook for 1st grade secondary schools (with audio) Pukhta, Herbert; Gerngross, Gunther; Lewis-Jones, Peter (2018) "English" textbook for 1st grade secondary schools (with audio) Karpyuk, OD (2018) "English language" textbook for 1st grade secondary schools (with audio) Dotsenko, IV; Yevchuk, OV; Gubareva, SS (2018)

German language

"German language" textbook for 1 class of general secondary education (with audio) Sotnikova, SI; Gogoleva, GV (2018)

French

"French language" textbook for 1st grade general secondary education institutions (with audio) Urayeva, IG (2018)

Spanish

"Spanish language" textbook for 1st grade general secondary education institutions (with audio) Redko, VG; Bereslavskaya, VI (2018)

Textbooks for secondary schools with Polish language of instruction 1st grade

"Polish. Primer" textbook for the 1st grade of general secondary education institutions with Polish language of instruction (in 2 parts) Lebed, RK; Slobodiana, IA (2018)

Textbooks for schools with instruction in Russian 1st grade

"Russian. Primer" textbook for the 1st grade of general secondary education with instruction in Russian (in 2 parts) Vashulenko, MS; Lapshina, IM (2018)

Textbooks for schools with Romanian language of instruction 1st grade

"Ukrainian language" textbook for 1st grade secondary schools with Romanian language of instruction (in 2 parts, with audio) Paliy, NT; Odinac, M. M.; Istratiy, ML (2018) "Ukrainian language" textbook for 1st grade secondary schools with Romanian language of instruction (in 2 parts, with audio) Petruk, OM (2018) "Romanian. Bukvar" textbook for the 1st grade of general secondary education institutions with instruction in Romanian (in 2 parts) Piligach, OG; Magas, G. I.; Gostyuk, LM (2018)

Textbooks for schools with instruction in Hungarian 1st grade

"Mathematics" textbook for 1st grade secondary schools with Hungarian language of instruction Bevz, VG; Vasilieva, DV (2018) "Hungarian. Primer" textbook for 1st grade secondary schools with instruction in Hungarian (in 2 parts) Bathory, MP; Dziapko, J. W. (2018)

08/30/2018

,

Electronic versions of textbooks for use in the 5th grade of general education institutions

Electronic textbooks for 5th grade students

Ukrainian language

"Ukrainian language. 5th grade" Glazova, OP (2018) "Ukrainian language. 5th grade" Ermolenko, S. Ya.; Sichova, VT (2018) "Ukrainian language. 5th grade" Zabolotny, OV; Zabolotny, VV (2018)

Ukrainian literature

"Ukrainian literature. Grade 5" Kovalenko, LT (2018) "Ukrainian literature. 5th grade" Avramenko, OM (2018)

History

"Introduction to History" textbook for 5th grade secondary schools Moroz, PV; Moroz, IV (2018) "Introduction to History" textbook for 5th grade secondary schools Shchupak, I. Ya.; Piskareva, IO; Burlaka, OV (2018) "Introduction to History" textbook for 5th grade secondary schools Pastushenko, R. Ya. (2018) "Introduction to History" textbook for 5th grade secondary schools Vlasov, VS (2018)

English

"English language (5th year of study). 5th grade" Karpyuk, OD (2018) "English language (1st year of study). 5th grade" Pakhomova, TG (2018) "English language (5 years of study). 5th grade" Nesvit, AM (2018)

German language

"German language (1st year of study). 5th grade" Sidorenko, MM; Paliy, OA (2018) "German language (1 year of study). 5th grade" Sotnikova, SI; Belousova, TF (2018) "German language (5 years of study). 5th grade" Sotnikova, SI; Gogoleva, GV (2018)

French

"French language (1st year of study). 5th grade" Chumak, NP; Krivosheeva, TV (2018) "French language (1st year of study). 5th grade" Klimenko, Yu. M. (2018)

World Literature

"World Literature. 5th grade" Nikolenko, OM; Koneva, TM; Orlova, OV (2018)

Mathematics

"Mathematics. 5th grade" Tarasenkova, NA; Bogatyreva, IM; Bochko, OP; Kolomiets, OM; Serdyuk, ZO (2018) "Mathematics. 5th grade" Merzlyak, A. G.; Polonsky, VB; Anchor, MS (2018) "Mathematics. 5th grade" Easter, OS (2018)

Natural science

"Natural science. 5th grade" Yaroshenko, OG; Boyko, VM (2018) "Natural science. 5th grade" Korshevnyuk, TV; Tower, VI (2018)

Health basics

"Health Basics. 5th grade" Bekh, ID; Vorontsova, TV; Ponomarenko, VS; Strashko, S. V. (2018) "Health Basics. 5th grade" Boychenko, TE; Vasilenko, SV; Gushchina, NI; Vasilashko, IP; Koval, NS; Gurskaya, OK (2018)

Languages ​​of national minorities

"Bulgarian language for secondary schools with instruction in Ukrainian. Grade 5" Terzi, VM (2018) "Gagauz language for general secondary education institutions with Ukrainian language of instruction. 5th grade" Buzhilova, VM; Kuroglo, N. I.; Kior, IF (2018) “Russian language (5th year of study) for general secondary education institutions with Ukrainian language of instruction. 5th grade "Davidyuk, LV (2018) “Polish language (1st year of study) for general secondary education institutions with Ukrainian language of instruction. 5th grade "Bilenka-Svistovich, LV; Kovalevsky, Ye .; Yarmolyuk, MO (2018) "Russian language (1st year of study) for general secondary education institutions with instruction in the Ukrainian language. 5th grade" Korsakov, VO (2018) "Russian language (1st year of study) for general secondary education institutions with instruction in the Ukrainian language. 5th grade" Polyakova, TM; Samonova, OI (2018)

Ukrainian language for minority schools

"Ukrainian language" textbook for 5th grade secondary schools with instruction in Hungarian Shumytska, GV; Gnatkovich, TD; Kivedzhiy, OV; Lukacs, A. Yu .; Borisova, Ye, E. (2018) "Ukrainian language" textbook for 5th grade secondary schools with Russian language of instruction Zabolotny, OV; Zabolotny, VV (2018) "Ukrainian language" textbook for 5th grade secondary schools with Polish language of instruction Tushnitska, NM; Philip, M. B. (2018) "Ukrainian language" textbook for 5th grade secondary schools with Moldovan language teaching Svintkovskaya, SA; Gashibayazova, OV; Passat, O. O. (2018)

Textbooks for minority schools

Textbooks for secondary schools with Crimean Tatar language 5th grade Textbooks for general secondary education institutions with Moldovan language teaching 5th grade Textbooks for secondary schools with Polish language of instruction 5th grade Textbooks for general secondary education with instruction in Russian 5th grade Textbooks for secondary schools with Romanian language of instruction 5th grade Textbooks for general secondary education institutions with instruction in Hungarian 5th grade

09/05/2018

Electronic versions of textbooks for use in 10th grades of general education institutions

Electronic textbooks for 10th grade schools

Ukrainian language

"Ukrainian language (standard level)" textbook for 10th grade secondary schools Yushchuk, IP (2018) "Ukrainian language (standard level)" textbook for 10th grade secondary schools Golub, NB; Novoselova, VI (2018) "Ukrainian language (profile level)" textbook for 10th grade secondary schools Voron, AA; Solopenko, VA (2018) "Ukrainian language (standard level)" textbook for 10th grade secondary schools Shevchuk, SV (2018) "Ukrainian language (standard level)" textbook for 10th grade secondary schools Avramenko, OM (2018) "Ukrainian language (standard level)" textbook for 10th grade secondary schools Glazova, OP (2018) "Ukrainian language (profile level)" textbook for 10th grade secondary schools Karaman, S. O.; Goroshkina, OM; Karaman, O. W .; Popova, L. O. (2018) "Ukrainian language (standard level)" textbook for 10th grade secondary schools Zabolotny, OV; Zabolotny, VV (2018)

Ukrainian literature

Istituto Comprensivo di Saonara © 2017
Font Resize
Contrast